De NVvR-rechterscode

De Nederlandse vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft sinds september 2011 een zogenaamde rechterscode opgesteld. Voor deze tijd bestond er nog geen rechtercode (wel impliciet). Dit geldt dus ten tijde dat rechter C. Stolk werkzaam was. In de rechterscode staan normen voor het handelen van rechters. Echter er bestaat geen (onafhankelijke) tuchtraad voor rechters dus een rechter die de code overtreedt hoeft geen dwingende maatregelen te verwachten zoals bijvoorbeeld ontslag, hoogstens een stevig gesprek met collega's. 

Op de site van de NVvR staat het volgende te lezen (www.nvvr.org/view.php?Pagina_Id=50):

In de NVvR-rechterscode ligt het accent op de eigen verantwoordelijkheid van rechters en op hun eigen bewustzijn van de gevolgen en de impact van hun gedrag en handelen als rechter. Deze code dient als een referentiekader voor het rechterlijk handelen waarnaar rechters zich kunnen richten bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Het rechterschap kan echter ook van invloed zijn op het privéleven van de rechter; daarom is daar in de code ook aandacht voor. Internationaal bestaan diverse gedragscodes waaraan rechters zich gecommitteerd hebben.

 

Deze NVvR-rechterscode sluit wat betreft de vorm aan bij de code die door de European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) is opgesteld. Daarbij is de NVvR-rechterscode inhoudelijk gebaseerd op de Nederlandse traditie en cultuur. Hierna wordt telkens de essentie weergegeven van de betreffende kernwaarde, gevolgd door een vertaling naar gedragsnormen.
 

De NVvR neemt tot leidraad de volgende als elementair beschouwde kernwaarden voor rechters, te weten:

  • onafhankelijkheid,
  • autonomie,
  • onpartijdigheid,
  • integriteit,
  • deskundigheid en professionaliteit.

Die waarden zijn in vrijwel alle internationale documenten en in veel gedragscodes in andere landen terug te vinden en zijn, vertaald naar de Nederlandse situatie, inspiratie geweest voor de in dit document omschreven gedragsnormen.

 

De NVvR-rechterscode is op 26 september 2011 door de Ledenraad van de NVvR vastgesteld.

Voor de volledige tekst:

nvvr-rechterscode.pdf (93,2 kB)

 

Als we de 'officiële' lezing (Peter R. de Vries, Justitie) van de zaak Koos H. zouden moeten geloven dan is rechter Stolk al in overtreding van de rechterscode. Laat staan als er gekeken wordt naar de werkelijke gang van zaken -zonder psychologische en logische inconsistenties en onbetrouwbare getuigenverklaringen in het 'officiële verhaal'- zoals dat in het boek "De zaak Koos H." gepresenteerd wordt. Rechter C. Stolk zou dan in aanmerking komen voor artikel 47 van het W.v.Str. 

En dat niet alleen: rechter Stolk overtrad ook de codes; onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit, zonder dat dit consequenties heeft gehad. Bovendien kunnen bij diens autonomiteit ook vraagtekens worden gesteld (politieke belangen) .

 

 

 

www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/foute-rechters-nauwelijks-aangepakt

www.rechtsethiek.nl/2011/10/de-nieuwe-gedragscode-rechtspraak-het.html

www.mr-online.nl/nieuws/juridisch-nieuws/gedragsregels-rechters-aangescherpt.html

www.nvvr.org/index.php